Shqip
Почетна Botime Aktvizmi on-line
Aktvizmi on-line

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Doracak për [[wiki]] 09/01/2011 Hits: 1571

Projekti për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet rajonit të Normandisë së Ulët dhe Maqedonisë ka për qëllim ta plotësojë mungesën e informatave me rëndësi lokale – në shumë komuna në Maqedoni, për shembull, burimi i vetëm i informatave janë ueb-faqet e vetëqeverisjes lokale, të cilat rrallë azhurohen.

Përveç kësaj, mungojnë ueb-hapësira për komunikim të përbashkët. Duke u nisur nga suksesi i enciklopedisë Wikipedia, si dhe i disa ueb-portaleve lokale (p.sh. Wikimanche), Fondacioni Metamorfozis dëshiron ta promovojë wiki-tekonologjinë si zgjidhje e lirë dhe efikase për këto probleme, dhe për këtë arsye e krijoi Wiki.mk, që përfshin vendosje të  më shumë ueb-portaleve që janë në dispozicion të drejtpërdrejtë të komuniteteve lokale.

Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Wikimedia Maqedoni, e cila e ka marrë për obligim realizimin teknik dhe përgatitjet në terren, si dhe bashkëpunimin me organizata të tjera joqeveritare në nivel lokal.

Проектот за децентрализирана соработка меѓу регионот Долна Нормандија и Македонија има за цел да го надополни недостигот од информации од локално значење – во повеќе општини во Македонија, на пример, единствен извор за информации се веб-сајтовите на локалната самоуправа, кои ретко се ажурираат.

Освен тоа, недостигаат веб-простори за заедничка комуникација. Поаѓајќи од успехот на слободната енциклопедија Википедија, како и некои локални вики-портали (на пр. Wikimanche), Фондацијата Метаморфозис сака да ја промовира вики-технологијата како евтино и ефикасно решение за овие проблеми и поради тоа го создаде Wiki.mk, кој опфаќа поставување повеќе вики-портали непосредно достапни на локалните заедници.

Овој проект се реализира во соработка со Викимедија Македонија, која е задолжена за техничката реализација и за теренските подготовки, како и со повеќе други невладини организации на локално ниво.

Како да оптимизирате за пребарувачите за да го зголемите бројот на читатели и да влијаете врз повеќе луѓе
Si të nxisni optimizimin te kërkuesit që të zmadhoni numrin e lexuesve dhe të ndikoni mbi sa më shumë njerëz.
file icon Njohje me mediat e qyte tarë ve 08/24/2010 Hits: 2440
Qëllimi i këtij udhëzuesi është të tregojë së çdokush që ka lidhje të Internetit mund të marrë pjesë në bashkëbisedimin e ri global. Kuptimi ynë për botën tani formohet jo vetëm nga gazetat dhe televizioni, por edhe nga njëri tjetri.
file icon Gjeobombardimi 08/24/2010 Hits: 2318
Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google siç janë Google Maps dhe Google Earth. Tani ju mund t’i shihni videot tuaja me etiketë gjoegrafike brenda në Google Earth dhe Google Maps. Çdo video YouTube me etiketë gjeografike do të paraqitet kur shtresa për Youtube në Google Earth/Maps është e aktivizuar.

Ky udhëzues ofron një njoftim të shkurtër për shfrytëzimin e publikimit të kryqëzuar për fushatë on-line. Në të shqyrtohen vegla të ndryshme të Web-it 2.0, duke paraqitur shembuj të suksesshëm kur publikimi i kryqëzuar është shfrytëzuar për ndonjë çështje. Udhëzuesi gjithashtu i përmbledh përparësitë dhe mangësitë e teknikës së publikimit të kryqëzuar.

file icon Blogo për një kauzë! 08/04/2010 Hits: 2346
Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut.
Водичот Вовед во граѓански медиуми нуди контекст и студии на случај, кои покажуваат како обичните граѓани од целиот свет се повеќе ги користат блоговите, поткастите, онлајн видеото и дигиталната фотографија за да вклучат во непосредуваната конверзација, која ги надминува границите, културите и различните јазици.
<< Fillo < Para 1 2 Tjetri > Fund >>
Faqe 1 nga 2

Botimet tona

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Rrjeti ballkanik për përfaqësim gjatë menaxhimit të e-mbeturinave

Privatësia në internet në mënyrë të lehtë

Filmovi-opme-alb
Igri-opme-alb

ifex-member-white

Creative Commons iconPërveç në rastet kur në mënyrë eksplicite nuk është theksuar ndryshe, përmbajtjet e kësaj ueb-faqeje janë të licencuara
sipas licencës Creative Commons Thekso Burimin - Jokomerciale - Pa vepra të adaptuara 2.5.